Monday, March 30, 2015

วาทกรรม "โจร" พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประเทศไทยวันนี้ โจรกบฏครองเมือง
แต่โจรกบฏบอกว่า โจรจะเข้าบ้าน
เออ... ใครเป็นโจรกันแน่


"วาทะโจร" ที่มองคนอื่นว่าเป็นโจร  ฮ่ะ ๆ